türkiye’de kumar yargı yetkisi qanun 1

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu ve Cezası Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğüMadde 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Genel Kolluk personelleri kamu hizmetinin devamı için kullanımlarına sunulan araç, gereç, mermi ve mühimmat gibi eşyalardan sorumludurlar. Bu eşyalar yalnızca ilgili personellerin kullanımına sunulmuş olup bu eşyaların satılması, başkalarının kullanımına verilmesi ve personel tarafından kendisine mal edilmesi meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılır. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası açıklanan neticeleri itibariyle; askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi ve subay, astsubay, uzman jandarma ve Devlet memuru olarak tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine kabul edilmemesi kısacası Silahlı Kuvvetler ile ilişiğin kesilmesi sonuçlarını doğurur. Tecelli edecek olan sonuçlar incelendiğinde, yapılan disiplinsizlikler neticesinde verilen cezalar arasında, en ağır ceza olduğu ve başvurulacak son çare olması, istisnai olarak kabul edilmesi gerektiği ortadadır ki aksi bir durumda ciddi hak kayıplarına yol açabilecektir. Diğer bir bakış açısına göre ise, ağır suç kavramı 1155 sayılı AsCK md.30’daki suçlarla ilişkilendirilebilir. “Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış”ın tam olarak hangi eylemlere vücut verdiği mevzuatta açık olarak belirtilmemiştir. Keza kavramın anlamı, kanunun lafzı ve içeriğinden de anlaşılamamaktadır. Kavramlarda olduğu gibi bu kavram açısından da, kavramı anlamlandırma somut olayın şartları göz önüne alınarak değerlendirilmek üzere, ilgili idarenin takdir yetkisine bırakılmıştır. Bendin lafzı incelendiğinde; bu eylemin ancak kasıtlı bir şekilde işlenebileceği görülmektedir.

(4) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü vesesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesiolanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılır. (2) 176 ncı maddede belirlenen süreye uyulmamış ise duruşmaya araverilmesini istemeye hakkı olduğu sanığa hatırlatılır. (3) Bir oturumda bitmeyecek davada, herhangi bir nedenle bulunamayacaküyenin yerine geçmek ve oya katılmak üzere yedek üye bulundurulabilir. (2) Yeniden keşif ve muayeneye ihtiyaç duyulursa, yukarıdaki fıkrahükümleri uygulanır. (4) Yukarıdaki fıkralar gereğince, çağrı kâğıdının tebliğiyle duruşmagünü arasında en az bir hafta süre bulunması gerekir. (2) Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra duruşma gününü belirler veduruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır. (4) Başkanın, kamu davasının açılmasına karar vermesi halinde;Cumhuriyet savcısı kamu davasını açar. (5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağınkendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerineverilir. (4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamındaihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakitgeçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.

  • Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır.
  • (3) Sanığın kabul edilen istemleri, Cumhuriyet savcısına da bildirilir.
  • (7) İftira sonucunda mağdurhakkında hapis cezası dışında adlî veya idarî bir yaptırım uygulanmışsa; iftiraeden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas olaraksaptanan işlemlerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zamanda bozulur. (3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda,dilekçede açıklanmış olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleride ilâmda gösterilir. (2) Cevap verildikten veya bunun için belirli süre bittikten sonra davadosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YargıtayCumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. (2) Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi güniçinde Yargıtaydan bu hususta bir karar vermesini isteyebilir. H) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkınınsınırlandırılmış olması. D) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veyayetkili görmesi.

Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası vehükmedilen ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. (3) Gerçek kimliğini saklamaksuretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, üç aydan bir yıla kadarhapis cezası ile cezalandırılır. (4) Suç işlemek amacıyla örgütkuran, yöneten veya örgüte üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup,örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesihâlinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayıcezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi hâlinde,hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirimyapılır. (2) Kara, deniz, hava veyademiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısındantehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapiscezası ile cezalandırılır. (2) Katıldığı aleni olmayan birsöyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alankişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (4) Bu suçun mağdurun ekonomikbakımdan önemli bir kaybına neden olması hâlinde, ayrıca bin güne kadar adlîpara cezasına hükmolunur. (3) Fiilin cinsel yönden tacizşeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasınahükmolunur. İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadarhapis cezasına hükmolunur. (2) Hukuka aykırı olarak, ölüdenorgan veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır.

Teknik cihazlarla yapılan bu aramalar da, “tarama” adı ile meşrulaştırılamaz\. Bu heyecan verici oyun sitesinde şansını dene paribahis\. Aynen doğrudan ortam veya uzaktan cihazla veya telefonun dinlenmesinde bunların tümünün “dinleme” sayılması gibi, ister elle ve isterse cihazla yapılsın, bir kimsenin üzerinde veya yanında bulunan eşyasının kontrolünü öngören usuller de “arama” olarak nitelendirilmelidir. Aşağıda sıralayıp kısaca tanımladığımız hukukun evrensel ilke ve esasları, demokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez ve devredilemez değerlerdir. Hukukun evrensel ilke ve esasları arasında altlık – üstlük ilişkisi olmayıp, birbirine eşittir ve hepsi aynı önemi haizdir. Anayasa m.13’de de belirtilen temel hak ve hürriyetler arasında yer alan haberleşme hürriyetinin Anayasa m.22/2’de gösterilen sebeplere dayanmak suretiyle sınırlandırılması, ancak suçların önlenmesi ve işlendiği iddia olunan suç ve faillerinin ortaya … Fıkralarında, belirli sıfatı taşıyan kişilerin görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesi tarafından “Yüce Divan” olarak yargılanması öngörülmüştür. Uygulamada; noterden düzenleme şeklinde avukata vekaletname çıkarılmadan, başka yollarla temsil ettiğini söylediği kişinin avukatı olduğunu ortaya koyan veya beyan eden avukatın bu yetkisi ile vekaletname olmaksızın dosyayı inceleme ve dosyadan örnek alma yetkisinin olup olmadığı hep tartışılmıştır.

“Gecikmesinde sakınca bulunan hal” kavramı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun muhtelif hükümlerinde yer alan ve varlığından bahisle soruşturmalarda hakim kararı yerine cumhuriyet savcısı kararları ile iş ve işlemler yapılmasına sebebiyet veren hal olarak kendisini göstermektedir. Çıkar amaçlı suç örgütleri ile ilgili Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukukunu ilgilendiren düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; bu düzenlemeler, hem cezalandırma ve hem de cezaların infazı yönünden “şahsilik” ve “öngörülebilirlik” ilkelerine aykırı uygulamalara sebep olmaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun; 6/1-j hükmünde “örgüt mensubu suçlu” tanımına yer verildiği, 58/9 hükmünde örgüt mensubu suçlular hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin (yani 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun m.108’in) uygulanacağının düzenlendiği, 220. Maddesinde ise örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işleme, üyesi olmadığı örgüt adına suç işleme ve hiyerarşik yapısına dahil olmadığı suç örgütüne yardım etme kavramlarının kullanıldığı ve ceza sorumluluğunun belirlendiği görülmektedir. Buna karşılık; 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu m.107/4’de, örgüt kurma, yönetme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlardan mahkumiyet halinde koşullu salıverilmenin tatbiki düzenlenmektedir. Bu hükümde; örgüt üyeliğine yer verilmediği gibi, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan mahkumiyet ifadesinin kullanılması, TCK m.220’nin sistematiğine ve “şahsilik” ilkesine aykırı uygulamalara sebep olabilmektedir. Bu yazımızda; sahte içki, yani etil alkol yerine metil alkol kullanılarak üretilen alkollü içeceğin tüketilmesi sebebiyle gerçekleşen ölüm neticelerinde, sahte içkiyi üreten (imal eden) ve satan kişilerin, ölüm neticeleri bakımından ceza sorumluluğu dereceleri suçun manevi unsuru bakımından değerlendirilecektir. İçki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılması ve tüketicilerin zehirlenmesinin sebebi, içki üretmek için kullanılmaması gereken ve insanı öldürücü etkiye sahip olduğu kesin olarak kabul edilen metil alkole daha ucuz ulaşılabilmesinden kaynaklanmaktadır.

– (1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda,cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularlainceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre,bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla ençok üç ay daha uzatılabilir. – (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle göreviniyerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başkayerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir. (4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçundaeser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yermahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veyahükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. MADDE 29- (1) Bu Kanunda sayılan fiilleri işleyenler hakkında bu fiillerin işlendiğinin disiplin amiri tarafından öğrenildiği tarihten itibaren;…b) Meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezasında altı ay içinde,disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’un ilgili maddesine uygun olarak, kişisel veri güvenliğinizin sağlanması için hukuka aykırı olarak işlenmelerini ve erişilmelerini önlemek ve muhafazalarının sağlamak amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler Veri Sorumlusu olarak tarafımızca alınmaktadır.

Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Danıştay Genel Kurulu seçim yapar. Her Danıştay üyesinin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. B) Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üye seçer. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi gün içinde Yargıtay Birinci Başkanı adaylık başvurusunu ilan eder. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde adaylar Birinci Başkanlığa başvurur. Başvuru tarihinin sona erdiği günden itibaren onbeş gün içinde Yargıtay Genel Kurulu seçim yapar. Her Yargıtay üyesinin oy kullanabileceği seçimde, en fazla oy alan adaylar sırasıyla asıl ve yedek üye seçilmiş olur. A) Cumhurbaşkanı, hâkimlik mesleğine alınmasına engel bir hali olmayan; yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında en az onbeş yıldan beri görev yapan öğretim üyeleri ile meslekte fiilen onbeş yılını doldurmuş avukatlar arasından dört üye seçer. Bireysel başvuruya ilişkin gerekli düzenlemeler iki yıl içinde tamamlanır. Uygulama kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bireysel başvurular kabul edilir. Ç) (c) bendi uyarınca yapılan bildirimden itibaren on gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde seçim yapılır. Her boş üyelik için yapılacak seçimde, ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır; ikinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur.

İnternet tarayıcılarındaki çerez ayarları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıda belirtilen linkleri inceleyebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde (54 ve 55. Maddeler), bu tür müsaderelerin uygulanma koşulları ve süreçleri düzenlenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.